خدمات رایانه ای، جلوگیری از مصرف بیشت از حد حجم اینترنت