بنایی ساختمان

هنری به نام بنایی ساختمان با پیشینه چندین هزار ساله

بنایی ساختمان در آچاره

اهرام سه گانه مصر، دیوار بلند چین، پاسارگاد و بناهای زیادی در دنیا، با حرفه بسیار تخصصی بنایی ساختمان ساخته شدن و تا به امروز پابرجا موندند. از این تاریخچه و این حرفه بیشتر بدونید

بیشتر بخوانید »
[Forwarded from Maede Rajabi]